Tel: 972 41 46 96

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Que segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveix de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), i el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació de les mateixes (en endavant Reglament Europeu 2016/679), BATERIES GIRONA, SL, posa en coneixement dels usuaris els següents punts:

 • QUI SOM

La societat BATERIES GIRONA, SL, amb domicili social al carrer Santa Maria, nº 10, baixos, a Girona (17003- Girona), amb direcció de correu electrònic info@bateriesgirona.cat, amb CIF número B-55.057.020, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, en el Volum 2756, foli 156 i fulla GI-49394, informa que és titular del domini de la pàgina web www.bateriesgirona.cat

 • CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

L’accés a la pàgina web www.bateriesgirona.cat no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vinculació o relació comercial BATERIES GIRONA, SL, i l’Usuari.

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari.

Per a que l’Usuari d’aquesta pàgina web, www.bateriesgirona.cat, de la qual és titular BATERIES GIRONA, SL, pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen en el formulari de contacte que es troba en la pàgina web, aquest usuari ha de ser major d’edat. Li informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han sigut incorporats en un fitxer del qual és responsable I destinatari únic BATERIES GIRONA, SL, amb la finalitat d’atendre les consultes i enviar-li la informació relacionada amb el servei del qual ens demani informació.

BATERIES GIRONA, SL, a través de la seva pàgina web ofereix als Usuaris, informació de contacte amb l’empresa i un formulari de contacte per que els Usuaris es puguin adreçar davant qualsevol consulta o sol·licitud de informació. Per tant, davant qualsevol consulta o dubte, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb BATERIES GIRONA, SL, per poder rebre la informació detallada sobre els nostres serveis.

 • TIPUS DE DADES QUE ES RECULLEN

BATERIES GIRONA, SL, informa sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris i clients que puguin ser recaptats per la sol·licitud de informació (a través del formulari de contacte existent en la pàgina web) o per la recepció de correus electrònics sol·licitant informació o altres.

BATERIES GIRONA, SL, recapta una sèrie de dades de caràcter personal per a poder contestat i informar-li sobre els nostres serveis de venda, manteniment i regeneració de tot tipus de bateries a més del servei d’assessorament i suport tècnic que oferim i dels quals ens sol·licita informació. A continuació senyalem les categories de dades personals que recollim en el formulari de contacte, amb la finalitat anteriorment dita i com s’utilitzen.

Dades de contacte: es demanen i recullen les dades de contacte, com són el nom, i la direcció de correu electrònic com a dades personals obligatòries, i el número de telèfon com a dada opcional, per poder posar-nos en contacte amb vostè per a facilitar-li la informació que ens sol·licita en relació als nostres serveis i productes, a més, per atendre qualsevol problema o consulta que ens faci, i per portar a terme les comunicacions entre ambdues parts en relació a l’estat i desenvolupament de nostres serveis que ens hagi sol·licitat.

La legitimació que s’ostenta pel tractament de les seves dades de caràcter personal, es basa per a gestionar l’ús i entrega de les seves sol·licituds de informació a través del nostre formulari de contacte que es troba en la nostra pàgina web, també per a la gestió de respostes a les seves sol·licitud de informació, pressupost i/o preus pels nostres serveis en relació a l’àmbit de la restauració que oferim i que ens facin arribar a traves de correu electrònic o altres, i que se’ls contestarà del mateix mode.

En virtut de la LOPD i el Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que l’Usuari de la pàgina web faciliti a través del formulari de contacte contingut en la mateixa o be per la recepció de correus electrònics enviats per l’Usuari, amb la finalitat de poder atendre a la sol·licitud realitzada pel mateix, com són les peticions de informació sobre els nostres serveis de venda, manteniment i regeneració de tot tipus de bateries a més del servei d’assessorament i suport tècnic , l’elaboració de pressupostos, consulta de preus, entre altres, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avís Legal quan procedeix a l’enviament del formulari de contacte sol·licitant qualsevol tipus de informació com s’ha dit anteriorment, sobre els nostres serveis, l’Usuari autoritza expressament a BATERIES GIRONA, SL, per a que aquesta pugui tractar les seves dades personals amb la única finalitat per contestar a les sol·licituds dels Usuaris sobre els nostres serveis de restauració, com també l’autoritza per utilitzar com a mitjà de comunicació amb l’Usuari les dades de contacte de correu electrònic que faciliti.

BATERIES GIRONA, SL, informa que tenen implantades les mesures de seguretat de índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantitzar la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que preveu la LOPD i el Reglament Europeu 2016/679.

 • POLÍTICA DE CESSIÓ DE DADES PERSONALS

BATERIES GIRONA, SL, informa que totes les dades personals facilitades pels Usuaris, a través del formulari de contacte de la pàgina web o be per la recepció de correu electrònics enviats pels mateixos, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la prestació del servei sol·licitat impliqui de forma necessària la participació d’una altra empresa per a poder complir amb aquest servei, com a suport per a seva realització i compliment, pel que es portaria a terme una cessió de dades persones amb la finalitat única de suport de la tercera empresa per a poder complir amb el servei que ens han sol·licitat, circumstància que li seria comunicada.

BATERIES GIRONA, SL, es compromet a utilitzar les dades personals recollides en aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada i a tractar-les amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantitzar la seguretat de les mateixes.

L’usuari haurà de donar el seu consentiment exprés per a que BATERIES GIRONA, SL, pugui tractar les seves dades de caràcter personal d’acord amb les condicions descrites, quan faci ‘’clic’’ a l’enllaç sota del formulari de contacte, acceptant les condicions d’ús y política de privacitat (Avís Legal), i només així podrà enviar el formulari.

 • PERÍODE DE TEMPS DURANT EL QUAL ES CONSERVEN LES DADES

BATERIES GIRONA, SL, tractarà i conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb la relació contractar o de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és a dir, mentres duri la condició com client i/o Usuari, per tant, nomes durat el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per la qual es van recaptar, o segons el cas, fins que exerceixi els drets d’oposició, cancel·lació o a l’oblit.

Tot i l’apartat anterior, es conservaran les dades personals guardant-les de forma totalment segura durant el temps pel qual pogués sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió dels serveis i del tractament de les dades. Una vegada acabar el referit període, s’eliminaran les dades.

 • QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS.

També BATERIES GIRONA, SL, vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat:

 1. Dret d’accés que li permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.

 2. Drets de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que li permet rectificar o cancel·lar les seves dades personals quan tingui constància de que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives.

 3. Dret a la limitació, que li permet que no es realitzi el tractament de les seves dades personal sobre una part concrets de les mateixes, quan les referides dades siguin inexactes si es confirma la dita inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals pels fins/objectius del tractament, i/o quan es faci valer un interès legítim.

 4. Dret a la portabilitat, dret a rebre les seves dades personals que hagi facilitat i pugui sol·licitar el seu trasllat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànic, per a que pugui ser transmès a un altre encarregat del tractament sense que ho pugui impedir a l’encarregat del tractament al que es sol·liciti aquest dret.

 5. Dret a l’oblit, supressió de les dades personals de l’interessat sense cap dilació, sempre i quan les referides dades personals ja no siguin necessàries conforme a la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés del interessat, quan s’exerceixi el dret a oposició sobre les mateixes o siguin tractades de forma il·lícita i també quan es doni el cas de que aquestes dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals varen ser recollides i/o quan s’hagin de suprimir per complir amb l’obligació legal.

Aquests drets s’estableixen als articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, i els poden exercir a través de l’enviament d’un escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de BATERIES GIRONA, SL, amb CIF nombre B-55.057.020, situat en el carrer Santa Maria, nº 10, baixos, a Girona (17003- Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a l’adreça electrònica de: info@bateriesgirona.cat. També s’informa de la possibilitat d’interposar queixes davant l’autoritat competent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • COMUNICACIONS I CORREUS COMERCIALS

Per a la comunicació amb BATERIES GIRONA, SL, l’Usuari haurà de dirigir-se a l’adreça postal i/o electrònica a dalt indicada. En tot cas, les comunicacions de BATERIES GIRONA, SL, cap a l’Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportats o facilitats pel mateix en el formulari de contacte. Expressament, com anteriorment ja s’ha dit en aquest Avís Legal, l’Usuari accepta la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i la remissió de comunicacions amb BATERIES GIRONA, SL, si accepta que ha entès i que està d’acord amb aquest Avís Legal abans d’enviar el formulari de contacte amb les seves dades (cosa diferent pansa amb el cas d’acceptació o no de correus comercials com anteriorment ja s’ha explicat en aquest Avís Legal).

Encara que aquest consentiment exprés podrà ser a tot moment revocat per l’usuari, mitjançant l’enviament per escrit dirigit al domicili social de BATERIES GIRONA, SL, que abans ha estat referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: info@bateriesgirona.cat

D’acord amb la LSSICE, BATERIES GIRONA, SL, no duu a terme l’enviament de correus comercials via correu electrònic per a la publicitat de la seva empresa, només duu a terme comunicacions amb els Usuaris i/o clients relacionades amb la prestació de serveis que uneix a ambdues parts.

 • RESPONSABILITATS

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, BATERIES GIRONA, SL, es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixen localitzats. BATERIES GIRONA, SL, no autoritza la utilització dels seus continguts en altres pàgines webs, per tant, no s’autoritzen presentacions de continguts d’aquest lloc web en una altra diferent a www.bateriesgirona.cat

BATERIES GIRONA, SL, actua amb la màxima diligència possible, i declara que les dades i informacions continguts a la pàgina web estan actualitzats, per això, realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web. Tots els continguts que s’ofereixen a través del lloc web es troben actualitzats, reservant-se BATERIES GIRONA, SL, la facultat de poder modificar-los a qualsevol moment.

BATERIES GIRONA, SL, no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com també dels quals es puguin derivar de l’accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d’aquesta. Per tant, no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers.

BATERIES GIRONA, SL,declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, segons l’estat de la tècnica i de la tecnologia, per garantir el funcionament de la seva pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que BATERIES GIRONA, SL, pugui oferir en seu pàgina web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la normativa legal. BATERIES GIRONA, SL, es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.

També vol informar BATERIES GIRONA, SL, que la informació continguda a la seva pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà actualitzar-la, modificar-la o també podrà ser eliminada sense previ avís de la mateixa, encara que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació. BATERIES GIRONA, SL, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.

BATERIES GIRONA, SL, es reserva el dret a suspendre o cancel·lar l’accés en el cas que tingui coneixement que el seu lloc web s’utilitzi per incomplir qualsevol llei aplicable o les normes d’ús habituals en internet, o bé si s’utilitza el seu domini en relació amb una activitat il·legal, així com si es rep notificació en aquest sentit emès per una autoritat competent o en els altres supòsits contemplats per la legislació vigent.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeos, àudios, logotips, estructura, presentació del contingut…) que formen part de la pàgina web, pertanyen a BATERIES GIRONA, SL, i són utilitzats sobre la base d’una finalitat publicitària i d’informació sobre els seus serveis i productes (com per exemple cases, pisos, locals comercials, etc. En venda o en lloguer) en relació a la seva activitat com restaurant, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta pàgina web, i de qualsevol dels seus contingut sense el permís explícit i per escrit de BATERIES GIRONA, SL, la qual es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

 • CANVI DE NORMATIVA.

BATERIES GIRONA, SL, es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat i comercial, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.

 • LEGISLACIÓ APLICABLE.

Per a totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús BATERIES GIRONA, SL, es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’Usuari i el titular de la pàgina web, BATERIES GIRONA, SL, en particular el coneixement de qualsevol discrepància i/o diferències que puguin sorgir, es regirà i resoldran de conformitat amb l’establert en la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, l’Usuari i BATERIES GIRONA, SL, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de BATERIES GIRONA, SL, previst en l’inici d’aquest Avís Legal.